Uncategorized

B̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼

M̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼

̼“̼B̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼”̼ ̼
̼K̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼5̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼2̼h̼4̼5̼’̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼n̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼V̼ỹ̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼à̼o̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼C̼a̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼C̼h̼ợ̼t̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼C̼a̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼x̼á̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼6̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼
D̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼
̼“̼C̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼3̼0̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼í̼t̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼ ̼V̼ì̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼a̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ C̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼“̼B̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼”̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼ ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ H̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼v̼ạ̼ ̼l̼â̼y̼”̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼H̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼x̼è̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼k̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼”̼.

D̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼s̼ọ̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼ ̼ “̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼
C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼
G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼.̼ ̼B̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼5̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼:̼ ̼“̼C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼D̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼ ̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
Đ̼e̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼“̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼”̼.̼ ̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼6̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼,̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼r̼ồ̼ ̼g̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼. T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼ ̼P̼h̼ả̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼“̼N̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼”̼,̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼b̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼v̼n̼/̼n̼g̼h̼i̼-̼a̼n̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼t̼h̼a̼m̼-̼v̼i̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼a̼n̼-̼x̼a̼-̼x̼i̼t̼-̼h̼o̼i̼-̼c̼a̼y̼-̼v̼a̼o̼-̼m̼a̼t̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼7̼6̼5̼9̼8̼.̼h̼t̼m̼l̼

Related Articles

Back to top button