Uncategorized

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉, “Hᴏᴀ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̉ ɢɪᴏ́” ᴠᴀ̀ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ Kʜᴀ́ “Bᴀ̉ɴʜ” ʟᴀ̀ ᴄᴀ̣̆ᴘ ʙᴀ̀ɪ ᴛʀᴜ̀ɴɢ đᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ sᴏ̂́, “ᴠᴇ̃” ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛ ʟᴀ̃ᴜ sᴜᴀ̂́ᴛ 1000 ʟᴀ̂̀ɴ

Đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ 7, ᴛᴀ̣ɪ “Lᴇ̂̃ ᴋʏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʙᴏ̂̉ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄʜɪ ɴʜᴀ́ɴʜ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̆́ᴄ”, Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴀ̀ “đᴀ̣ɪ ʟʏ́ ᴜ̉ʏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ BɪᴛᴄᴏɪɴDᴇꜰɪ ”. Tʜᴜ̉ ʟɪ̃ɴʜ BɪᴛCᴏɪɴDᴇꜰɪ sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2001, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ “ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ” ᴄᴜ̉ᴀ Kʜᴀ́ “Bᴀ̉ɴʜ”, ᴛᴜ̛́ᴄ Nɢᴏ̂ Bᴀ́ Kʜᴀ́ – ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ đᴀɴɢ ᴛʜᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴛᴜ̀ 10 ɴᴀ̆ᴍ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴠɪ̀ 2 ᴛᴏ̣̂ɪ “đᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ” ᴠᴀ̀ “ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ”.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̛ɴ 230 ɴɢʜɪ̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, “Hᴏᴀ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̉ ɢɪᴏ́” ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄᴏ́ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄᴀ́ ᴄᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪ̣ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɴɢ Wᴇꜰɪɴᴇx. Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ꜰᴀɴᴘᴀɢᴇ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̛ɴ 670 ɴɢʜɪ̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴜ̛́ᴀ ʜᴇ̣ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴜ̛́ᴄ ʟᴏ̛̣ɪ ɴʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴀᴏ, ɴʜᴀ̆̀ᴍ ʟᴏ̂ɪ ᴋᴇ́ᴏ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̀ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ᴍᴏ̛́ɪ.

Trước khi тự тử, Hoàng tử gió và em trai Khá Bảnh là cặp bài trùng đa cấp tiền số, vẽ giấc mơ lãu suất 1000 lần - Hình 2

Trước khi тự тử, Hoàng tử gió và em trai Khá Bảnh là cặp bài trùng đa cấp tiền số, vẽ giấc mơ lãu suất 1000 lần - Hình 3

Tʜᴀ́ɴɢ 10/2019, “Hᴏᴀ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̉ ɢɪᴏ́” ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ᴠɪ̀ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴋɪ́ᴄʜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ɴ ʙᴀʀ. Cʜᴜ̛ᴀ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ đᴏ́, ᴀɴʜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄᴏ́ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴋʜᴏᴇ “ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛɪ́ᴄʜ” sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̉ ʟɪ̃ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ BɪᴛᴄᴏɪɴDᴇғɪ, Đᴜ̛́ᴄ Nʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̆ɴɢ ʙᴀ̀ɪ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ɴᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɴɢ đᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ̉ᴏ ɴᴀ̀ʏ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, sᴀᴜ đᴏ́, “Hᴏᴀ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̉ ɢɪᴏ́” ʟᴀ̣ɪ ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ xᴏ́ᴀ ʙᴏ̉ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ʙᴀ̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ᴠᴇ̂̀ BɪᴛᴄᴏɪɴDᴇғɪ.

Trước khi тự тử, Hoàng tử gió và em trai Khá Bảnh là cặp bài trùng đa cấp tiền số, vẽ giấc mơ lãu suất 1000 lần - Hình 4

Trước khi тự тử, Hoàng tử gió và em trai Khá Bảnh là cặp bài trùng đa cấp tiền số, vẽ giấc mơ lãu suất 1000 lần - Hình 5

Tʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 6, Hᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ Nʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏᴇ ʟᴀ̃ɪ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ̉ᴏ ɴᴀ̀ʏ. Tʜᴇᴏ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ʜᴏᴛ ʙᴏʏ Hᴀ̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ đᴀ̃ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ 1500 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ, đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̀ᴏ Bɪᴛᴄᴏɪɴ Dᴇꜰɪ.

Nᴀ̆ᴍ 2020, Hᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ Nʜᴀ̂ɴ – Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ ᴛʜᴜ̉ ʟɪ̃ɴʜ ʟᴏ̂ɪ ᴋᴇ́ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠᴀ̀ᴏ Wᴇғɪɴᴇx – ɴᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ ᴄᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪ̣ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ.

Trước khi тự тử, Hoàng tử gió và em trai Khá Bảnh là cặp bài trùng đa cấp tiền số, vẽ giấc mơ lãu suất 1000 lần - Hình 6
Nʜᴀ̣̂ɴ đɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ Wᴇꜰɪɴᴇx, ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ đᴀ̃ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ́ɴʜ xᴀ ɴᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɴɢ ɴᴀ̀ʏ. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 12/2020, Pʜᴏ̀ɴɢ Tʜᴀᴍ ᴍᴜ̛ᴜ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TPHCM đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ đɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ đᴀ̀ɴ, ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ đᴀɴɢ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ʙᴀ́, ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴡᴇʙsɪᴛᴇ Wᴇꜰɪɴᴇx.ɴᴇᴛ đᴇ̂̉ ʜᴜʏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴏ̂́ɴ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ᴄ đᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ.

Cᴜ̣ᴄ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴛʀᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴅᴜ̀ɴɢ – Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ Tʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴍᴏ̂ ʜɪ̀ɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ, ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀ̉ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Wᴇꜰɪɴᴇx ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ᴄ đᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ, ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ Nɢʜɪ̣ đɪ̣ɴʜ 40/2018/NĐ-CP ɴɢᴀ̀ʏ 12/3/2018 ᴄᴜ̉ᴀ Cʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴜ̉ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ᴄ đᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ.

Trước khi тự тử, Hoàng tử gió và em trai Khá Bảnh là cặp bài trùng đa cấp tiền số, vẽ giấc mơ lãu suất 1000 lần - Hình 7

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴏ́ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ Wᴇғɪɴᴇx ɢᴜ̛̉ɪ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴀ̂́ᴘ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ʙᴀ́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ đᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴇ̂́ɴ Cᴜ̣ᴄ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴛʀᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ Wᴇғɪɴᴇx đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ʙᴀ́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ đᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ.

Related Articles

Back to top button