Uncategorized

Rᴜ̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋᴇ̉ ᴛʜᴀ̉ᴍ sᴀ́ᴛ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ

Qᴜᴀ đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃ ᴏ̛̉ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴀ̀ᴏ Cᴀɪ, Tʀᴀ̂̀ɴ Vᴀ̆ɴ Hɪᴇ̂́ᴜ (SN 1974, ᴛʀᴜ́ xᴀ̃ Tᴀ̂ɴ Tʜᴀɴʜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Lᴀ̣ɴɢ Gɪᴀɴɢ, Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ) – ᴋᴇ̉ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴛʜᴀ̉ᴍ ᴀ́ɴ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ, ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ đᴀ̃ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ.

Lᴜ́ᴄ 4ʜ20 ɴɢᴀ̀ʏ 25/10, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Vᴀ̆ɴ Hɪᴇ̂́ᴜ (SN 1974, ᴛʀᴜ́ xᴀ̃ Tᴀ̂ɴ Tʜᴀɴʜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Lᴀ̣ɴɢ Gɪᴀɴɢ, Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ) đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅɪ ʟʏ́ ᴛᴜ̛̀ Lᴀ̀ᴏ Cᴀɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ.

Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴀ̀ᴏ Cᴀɪ, ǫᴜᴀ đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴀ̀ᴏ Cᴀɪ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Vᴀ̆ɴ Hɪᴇ̂́ᴜ đᴀ̃ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 22/10, ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ Tᴜᴀ̂́ɴ Mʏ̃, xᴀ̃ Tᴀ̂ɴ Tʜᴀɴʜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Lᴀ̣ɴɢ Gɪᴀɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ.

Rùng mình với lời khai ban đầu của kẻ thảm sát 3 người thân ở Bắc

Hɪᴇ̂́ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ᴠᴇ̂̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ ʟᴜ́ᴄ 4ʜ25 sᴀ́ɴɢ 25/10

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 7ʜ sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 22/10, Hɪᴇ̂́ᴜ đᴀɴɢ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ đᴇ̉ ᴛʜɪ̀ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ ʟᴀ̀ Tʀᴀ̂̀ɴ Tʜɪ̣ Tʜ. sᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ. Dᴏ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴇ̂ɴ ʜᴀɪ ᴀɴʜ ᴇᴍ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄᴀ̃ɪ ᴠᴀ̃. Hɪᴇ̂́ᴜ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ᴅᴀ̀ɪ 60ᴄᴍ ᴏ̛̉ đᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴀ̀ ʟᴀᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄʜᴇ́ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ́ᴛ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜɪ̣ Tʜ. ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃.

Mᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ sᴀᴜ ᴍᴇ̣ đᴇ̉ Hɪᴇ̂́ᴜ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ Bᴜ̀ɪ Tʜɪ̣ Tʜ. (SN 1949) ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀, ᴛᴏ̛́ɪ sᴀ̂ɴ ʟᴀ̣ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄᴀ̃ɪ ᴠᴀ̃ ᴠᴏ̛́ɪ Hɪᴇ̂́ᴜ ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ ʏ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴍᴇ̣ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Sᴀᴜ đᴏ́ ʏ ᴅᴜ̀ɴɢ ʙᴀᴏ ᴛᴀ̉ɪ ᴘʜᴜ̉ ʟᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ɴɢᴏ̂̀ɪ. Tʀᴜ̛ᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ʙᴏ̂́ đᴇ̉ Hɪᴇ̂́ᴜ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Đɪ̀ɴʜ L. (SN 1949) ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ Hɪᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̛́ɪ sᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̀.

Hé lộ lời khai ban đầu của kẻ sát hại bố mẹ và em gái ở Bắc Giang - Ảnh 2.

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Hɪᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴀ̣ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴀ̀ᴏ Cᴀɪ

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ ᴍᴏ̂ ᴛᴏ̂ BKS: 98H5-2868 ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ. Dᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂ʏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ đɪ̣ᴀ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴀ̆ɴ Bᴀ̀ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Lᴀ̀ᴏ Cᴀɪ ɴᴇ̂ɴ ʏ ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ʏ́ đɪ̣ɴʜ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ ʟᴇ̂ɴ Lᴀ̀ᴏ Cᴀɪ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜɪ đɪ đᴇ̂́ɴ ᴘʜᴀ̣̂ɴ xᴀ̃ Bᴀ̉ᴏ Hᴀ̀, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Bᴀ̉ᴏ Yᴇ̂ɴ, Hɪᴇ̂́ᴜ đᴀ̃ ʙɪ̣ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴀ̀ᴏ Cᴀɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛᴀɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ.

Related Articles

Back to top button